ویزاهای فامیلی

ویزاهای فامیلی استرالیا شامل ویزاهایی هستند که نیاز به داشتن عضوی از خانواده در کشور استرالیا دارند. این عضو میتواند پدر یا مادر، خواهر یا برادر، فرزند، نامزد یا همسر، و حتی در مواردی فامیل دورتر هم باشدکه در زیر انواع آن را توضیح خواهیم داد.


ویزای ازدواج و نامزدی


ویزای والدین


ویزای فرزندان


ویزای آخرین بازمانده خانواده