ویزای والدین

مهاجرت از طریق ویزای خانوادگی استرالیا برای والدین انواع مختلفی دارد :

والدین (ویزای شماره ۱۰۳): ویزا والدین به والد و یا والدین یک شهروند استرالیایی و یا فردی که ویزای اقامت دائم در اختیار دارد، تعلق می گیرد.مدت زمان انتظار برای دریافت این نوع ویزا بیش از ۳۰ سال می‌باشد.

والدین مسن (ویزای شماره ۸۰۴): ویزا والدین مسن به والد و یا والدین مسن یک شهروند استرالیایی و یا فردی که ویزای اقامت دائم در اختیار دارد، تعلق می گیرد.

ویزای مشارکتی والدین مسن (ویزای شماره ۸۶۴ و ۸۸۴): ویزای مشارکتی والدین مسن استرالیا به والد و یا والدین مسن یک شهروند استرالیایی و یا فردی که ویزای اقامت دائم دراختیار دارد، تعلق می گیرد. هزینهٔ باز کردن پرونده تحت این نوع ویزا در حدود ۴۷۰۰۰ دلار استرالیا بوده و مدت زمان انتظار برای دریافت آن ۳ سال می‌باشد.

ویزای مشارکتی والدین(ویزای شماره ۱۴۳ و ۱۷۳): ویزای مشارکتی والدین یکی از انواع ویزای خانوادگی استرالیا است که به والد و یا والدین یک شهروند استرالیایی و یا فردی که ویزای اقامت دائم در اختیار دارد، تعلق می گیرد. در این نوع ویزای خانوادگی استرالیا، هزینهٔ باز کردن پرونده تحت این نوع ویزا در حدود ۴۷۰۰۰ دلار استرالیا بوده و مدت زمان انتظار برای دریافت آن ۳ سال می‌باشد.